[row] [col span=”8″ span__sm=”12″]

Verklaring gegevensbescherming en registerbeschrijving

“Garantie en marketingregister”

Gecombineerde gegevensbeschermingsverklaring en informatiedocument conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2018/1050) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679/EU).

 

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Overeenkomstig de toepasselijke Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn Rex Nordic Oy en haar dochterondernemingen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, die samen het doel en de middelen voor de verwerking bepalen. In de onderstaande tekst wordt de term “verwerkingsverantwoordelijke” gebruikt in plaats van “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke”. Het contactpunt van de betrokkene is Rex Nordic Oy, die ervoor moet zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bedrijfsgegevens:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland
Bedrijfs ID: 2646942-1

Telefoon: +358 40 180 1111

www.rexnordic.eu

 

 1. PERSOON EN/OF CONTACT VERANTWOORDELIJK VOOR REGISTERZAKEN

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Telefoon: +358 40 578 0368

 

 1. NAAM VAN HET REGISTER:

Rex Nordic Oy – “Garantie- en marketingregister”.

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover het klantenregister persoonsgegevens bevat, worden de wet op de gegevensbescherming en andere wetten, verordeningen, decreten en officiële instructies die op enig moment van kracht zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nageleefd. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Dit document beschrijft in meer detail de procedures voor het verzamelen, verwerken en openbaar maken van persoonsgegevens, en de rechten van de betrokkene.

 

 1. RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De in het garantieregister opgeslagen persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: regeling van op garantie gebaseerde onderhoudsactiviteiten, verzameling, opslag en statistiek van garantie- en onderhoudsgegevens, en verzameling en verwerking van klachten en feedback van klanten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU is het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de klantrelatie. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het onderhouden van klantrelaties, het verbeteren van de klantenservice en -ervaring, het beheren en verwerken van bestellingen en marketing. Bovendien wordt de informatie gebruikt voor onderhoud en eventuele terugroepacties en andere maatregelen die onder de garantie vallen. Klantgegevens kunnen worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klantgegevens kunnen ook worden bekendgemaakt met het oog op de ontwikkeling van het bedrijf en interne activiteiten binnen de ondernemingen van de Rex Nordic Oy-groep en aanverwante ondernemingen.

De gegevens worden in het register opgeslagen in het kader van de klantrelatie of de garantieperiode. Tenzij de betrokkene anders wenst, mag de verantwoordelijke voor de verwerking de bestaande gegevens ook na de garantieperiode bewaren met het oog op bedrijfsverbetering en bedrijfsanalyses.

 1. WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de in punt 4 genoemde doeleinden. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt bijzondere zorgvuldigheid betracht.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 

 1. REGULIERE GEGEVENSBRONNEN

De in het register opgeslagen gegevens worden verkregen uit de berichten die de klant stuurt in verband met een bestelling of het gebruik van de formulieren op de website. Wij slaan ook klantgegevens op die zijn verkregen uit de volgende bronnen: e-mail, telefoon, sociale mediadiensten, contracten, klantgesprekken en andere situaties waarin de directe bron van de gegevens de klant zelf is.

 1. GEGEVENSVERWERKERS

Bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Rex Nordic Oy mogen persoonsgegevens verwerken voor administratieve doeleinden overeenkomstig met en binnen de grenzen van de dan geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rex Nordic Oy kan de verwerking van persoonsgegevens ook gedeeltelijk uitbesteden aan een derde, in welk geval Rex Nordic Group door contractuele afspraken garandeert dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onderaannemers van Rex Nordic Oy zorgen bijvoorbeeld voor het volgende: levering van in de online winkel bestelde producten, ontwikkeling en raadpleging van digitale diensten, gegevensopslag en beheer van de technische infrastructuur, beheer van betalingstransacties, facturering, analyse en gegevensbeheer, marktonderzoek en consumentenonderzoeken, marketingdiensten en reclametechnologieën.

 1. REGULIERE VERSTREKKING VAN GEGEVENS EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EU OF DE EER

De gegevens worden gewoonlijk niet aan andere partijen of buiten de EU of de EER bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de technische uitvoering door Rex Nordic Oy of zijn partner. Rex Nordic Oy zal dit alleen doen op basis van een rechtsgrondslag, zoals wanneer de ontvanger is gevestigd in een land dat een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, of wanneer de ontvanger gebonden is aan een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie dekt. De gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de autoriteiten zoals vereist door de bestaande wetgeving. Voor de garantieregistratie wordt gebruik gemaakt van systemen van de importeur die hetzelfde niveau van gegevensbeveiliging bieden.

 1. BEGINSELEN VAN DE BESCHERMING VAN GEGEVENSBESTANDEN

De verwerking van het register geschiedt met de nodige zorgvuldigheid en de door middel van informatiesystemen verwerkte gegevens worden op passende wijze beschermd. Het gegevensbestand wordt opgeslagen op internetservers. De fysieke en digitale gegevensbeveiliging van de hardware is goed geregeld.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de opgeslagen gegevens, de toegangsrechten tot de server en andere voor de veiligheid van de persoonsgegevens essentiële informatie vertrouwelijk worden verwerkt en alleen door de werknemers die daartoe verplicht zijn. Naast de werknemers hebben ook beheerders van onlinediensten toegang tot het register. De wijze waarop de beheerders van onlinediensten de gegevens mogen verwerken, wordt gespecificeerd in een met hen gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst.

 1. BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens in het garantieregister voor de duur van de garantie, waarna de gegevens uit het register worden gewist. 

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen en om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is op grond van bijvoorbeeld de boekhoudwet of de klantrelatie. U hebt ook het recht om direct marketing te verbieden door een e-mail te sturen naar info@rexnordic.com.

U hebt ook het recht ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:
verificatie van het legitieme belang; rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en verificatie van de juistheid ervan. Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens op onjuiste wijze plaatsvindt, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, die in dit geval, in de regel de Ombudsman voor gegevensbescherming is. U kunt ook om de overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken als wij persoonsgegevens verwerken die u zelf hebt verstrekt op basis van de overeenkomst die u bent aangegaan. In dat geval verstrekken wij uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat dat u zelf kunt opslaan of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

Voor het aanvragen van gegevensbestanden moet het daartoe bestemde formulier worden gebruikt. Bovendien moet de betrokkene zijn of haar identiteit en recht op toegang tot de registergegevens op het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke verifiëren om de gegevens openbaar te maken. De gegevens worden op de meest geschikte wijze verstrekt binnen zes (6) weken na de indiening van het verzoek om gegevens en de vereiste identiteitsverificatie.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

Onze website is gebouwd om veilig te zijn. We maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, firewalls en inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden. Regelmatige updates versterken de gegevensbeveiliging van de website nog meer.

 1. COOKIES

Onze website bevat cookies die gegevens verzamelen over de gebruikers van de website.
De cookies maken bijvoorbeeld Google Analytics en Facebook marketing tracking mogelijk. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren en onze marketing doelgerichter te maken. U kunt cookies in uw browserinstellingen uitschakelen om te voorkomen dat uw bezoek aan onze website wordt gevolgd.

 1. CONTACT

Voor het aanvragen van gegevensbestanden moet het formulier voor het aanvragen van gegevens worden gebruikt. Bovendien moet de betrokkene zijn of haar identiteit en recht op toegang tot de registergegevens op het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke verifiëren om de gegevens openbaar te maken. De betrokkene dient zich persoonlijk of schriftelijk te wenden tot het adres dat in de rubriek “Bedrijfsgegevens” is vermeld. De gegevens worden op de meest geschikte wijze verstrekt binnen zes (6) weken na de indiening van het verzoek om gegevens en de vereiste identiteitscontrole.

 1. WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgeving. Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2020.

[divider width=”100%”]

CRM Customer Relationship Management (“Klantenregister”)

Gecombineerde gegevensbeschermingsverklaring en informatiedocument conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2018/1050) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679/EU).

 

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Overeenkomstig de toepasselijke Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn Rex Nordic Oy en haar dochterondernemingen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, die samen het doel en de middelen voor de verwerking bepalen. In de onderstaande tekst wordt de term “verwerkingsverantwoordelijke” gebruikt in plaats van “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke”. Het contactpunt van de betrokkene is Rex Nordic Oy, die ervoor moet zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bedrijfsgegevens:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland
Bedrijfs ID: 2646942-1

Telefoon: +358 40 180 1111

www.rexnordic.eu

 

 1. PERSOON EN/OF CONTACT VERANTWOORDELIJK VOOR REGISTERZAKEN

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Telefoon: +358 40 578 0368

 1. NAAM VAN HET REGISTER:

Rex Nordic Oy – CRM Customer Relationship Management (“Customer Register”)

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover het klantenregister persoonsgegevens bevat, worden de wet op de gegevensbescherming en andere wetten, verordeningen, decreten en officiële instructies die op enig moment van kracht zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nageleefd. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Dit document beschrijft in meer detail de procedures voor het verzamelen, verwerken en openbaar maken van persoonsgegevens, en de rechten van de betrokkene.

 

 1. RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om onze relatieverplichtingen na te komen, of wanneer u aankopen doet in onze webwinkel, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op een overeenkomst.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor klantenservice en marketing, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens gerechtvaardigd belang.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van elektronische direct marketing, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is de rechtsgrondslag een wettelijke verplichting.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het onderhouden van klantrelaties, het verbeteren van de klantenservice en -ervaring, het beheren en verwerken van bestellingen en marketing. Bovendien wordt de informatie gebruikt voor onderhoud en eventuele terugroepacties en andere maatregelen die onder de garantie vallen. Klantgegevens kunnen worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

 1. BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens worden in het algemeen verwerkt zolang de klantrelatie waarvoor wij de gegevens nodig hebben, geldig is of tot het tijdstip waarop de contactpersoon van de klant verandert. Na het einde van de klantrelatie worden de persoonsgegevens maximaal vijf (5) jaar bewaard op basis van het gerechtvaardigd belang van Rex Nordic Oy, zoals de mogelijke verdediging tegen rechtsvorderingen. Persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard indien de toepasselijke wetgeving of de contractuele verplichtingen van Rex Nordic Oy tegenover derden een langere bewaartermijn vereisen. Anders worden de persoonsgegevens gewist wanneer ze niet langer bewaard hoeven te worden of om de wettelijke rechten van de partijen te controleren, uit te oefenen of te verdedigen.

Persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard indien de toepasselijke wetgeving of de contractuele verplichtingen van het bedrijf tegenover derden een langere bewaartermijn vereisen. De gegevens worden in het register opgeslagen in het kader van de klantrelatie of de garantieperiode. Tenzij de betrokkene anders wenst, mag de verantwoordelijke voor de verwerking de bestaande gegevens ook na de garantieperiode bewaren met het oog op bedrijfsverbetering en bedrijfsanalyses.

 1. WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren, om een soepele koopervaring te creëren en om een efficiënte werking en onderhoud van onze websites en diensten te garanderen. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt bijzondere zorgvuldigheid betracht.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 

 

Gegevens over aankopen:

Gegevens verzameld uit andere bronnen:

 

 1. REGULIERE GEGEVENSBRONNEN

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten en het beheren van onze klantrelatie.

De in het register opgeslagen gegevens zijn afkomstig van de berichten die de klant in verband met een bestelling heeft verzonden. Wij slaan ook klantgegevens op die zijn verkregen uit de volgende bronnen: e-mail, telefoon, sociale mediadiensten, contracten, klantgesprekken en andere situaties waarin de directe bron van de gegevens de klant zelf is.

 1. GEGEVENSVERWERKERS

Bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Rex Nordic Oy mogen persoonsgegevens verwerken voor administratieve doeleinden overeenkomstig met en binnen de grenzen van de dan geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rex Nordic Oy kan de verwerking van persoonsgegevens ook gedeeltelijk uitbesteden aan een derde, in welk geval Rex Nordic Group door contractuele afspraken garandeert dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onderaannemers van Rex Nordic Oy zorgen bijvoorbeeld voor het volgende: levering van in de online winkel bestelde producten, ontwikkeling en raadpleging van digitale diensten, gegevensopslag en beheer van de technische infrastructuur, beheer van betalingstransacties, facturering, analyse en gegevensbeheer, marktonderzoek en consumentenonderzoeken, marketingdiensten en reclametechnologieën.

 1. REGULIERE VERSTREKKING VAN GEGEVENS EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EU OF DE EER

Als u in onze webwinkel een bestelling hebt geplaatst, kunnen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de levering van de bestelling, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, doorgeven aan het logistieke bedrijf.

Afhankelijk van uw betalingsvoorkeur, kunnen wij een externe dienstverlener gebruiken om betalingen voor online winkelbestellingen te verwerken; in dat geval wordt u doorverwezen naar een website van een derde partij. In dat geval zijn de voorwaarden van de website van de derde van toepassing. Wij verzamelen geen betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens. Alle betalingsgegevens worden verwerkt door erkende externe betalingsdienstaanbieders.

Met het oog op operationele ontwikkeling en bedrijfsanalyse en -ontwikkeling kunnen klantgegevens intern worden bekendgemaakt binnen de groep van Rex Nordic Oy en aanverwante bedrijven. Uit de verslagen kunnen geen individuele personen worden geïdentificeerd.

 

De gegevens worden gewoonlijk niet aan andere partijen of buiten de EU of de EER bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de technische uitvoering door Rex Nordic Oy of zijn partner. Rex Nordic Oy zal dit alleen doen op basis van een rechtsgrondslag, zoals wanneer de ontvanger is gevestigd in een land dat een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, of wanneer de ontvanger gebonden is aan een overeenkomst die de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie dekt. De gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de autoriteiten zoals vereist door de bestaande wetgeving.

 1. BEGINSELEN VAN DE BESCHERMING VAN GEGEVENSBESTANDEN

De verwerking van het register geschiedt met de nodige zorgvuldigheid en de door middel van informatiesystemen verwerkte gegevens worden op passende wijze beschermd. Het gegevensbestand wordt opgeslagen op internetservers. De fysieke en digitale gegevensbeveiliging van de hardware is goed geregeld. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden gewijzigd, verloren gaan, vernietigd worden of zonder toestemming worden ingezien.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de opgeslagen gegevens, de toegangsrechten tot de server en andere voor de veiligheid van de persoonsgegevens essentiële informatie vertrouwelijk worden verwerkt en alleen door de werknemers die daartoe verplicht zijn. Naast de werknemers hebben ook beheerders van onlinediensten toegang tot het register. De wijze waarop de beheerders van onlinediensten de gegevens mogen verwerken, wordt gespecificeerd in een met hen gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst.

Fysiek materiaal wordt met bijzondere zorg en voorzichtigheid opgeslagen in afgesloten ruimten.

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Ook kan de betrokkene, als algemene regel en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, er te allen tijde voor kiezen de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen en te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is op grond van bijvoorbeeld de boekhoudwet of de klantrelatie. U hebt ook het recht om direct marketing te verbieden door een e-mail te sturen naar info@rexnordic.com.

U hebt ook het recht ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:
verificatie van het legitieme belang; rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en verificatie van de juistheid ervan.

U kunt ook om de overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken als wij persoonsgegevens verwerken die u zelf hebt verstrekt op basis van de overeenkomst die u bent aangegaan. In dat geval verstrekken wij uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat dat u zelf kunt opslaan of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens op onjuiste wijze plaatsvindt, hebt u tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, die in dit geval in de regel de ombudsman voor gegevensbescherming in de plaats van de hoofdvestiging is.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn korte tekstbestanden die in de browser van uw apparaat en door de internetbrowser op het eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiker te identificeren en opnieuw te identificeren. Cookies worden gebruikt om de gebruikte browser te identificeren en de aldus verkregen gegevens te gebruiken om het aantal browserbezoeken aan de website te berekenen en het gebruik van onze website te analyseren, bijvoorbeeld voor statistische controledoeleinden. Wij gebruiken ook cookies op onze websites om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies beschadigen of verstoren uw apparaat niet en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Als u het gebruik van cookies op de websites niet wilt accepteren, kunt u de cookies volledig wissen en uitschakelen. Cookie-instellingen kunnen worden beheerd in de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen wij de functionaliteit van de website niet garanderen.

Wij ontvangen van Facebook de naam van een individuele gebruiker, zijn/haar openbare profielfoto en andere informatie die als openbaar zichtbaar is gedefinieerd. U kunt ons ook andere persoonsgegevens verstrekken in de commentaren op de pagina’s of in de instant messaging service tijdens bijvoorbeeld een klantenservice-situatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten Facebook en integreren de gegevens niet in andere registers.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

Onze website is gebouwd om veilig te zijn. We maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, firewalls en inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden. Regelmatige updates versterken de gegevensbeveiliging van de website nog meer.

 1. CONTACT

Voor het aanvragen van gegevensbestanden moet het formulier voor het aanvragen van gegevens worden gebruikt. Bovendien moet de betrokkene zijn of haar identiteit en recht op toegang tot de registergegevens op het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke verifiëren om de gegevens openbaar te maken. De betrokkene dient zich persoonlijk of schriftelijk te wenden tot het adres dat in de rubriek “Bedrijfsgegevens” is vermeld. De gegevens worden op de meest geschikte wijze verstrekt binnen zes (6) weken na de indiening van het verzoek om gegevens en de vereiste identiteitsverificatie.

 1. WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgeving. Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2020.

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row]